Likabehandlingsplan

Din rubrik

 

Likabehandlingsplan för

Dollans Familjedaghem

 

 

I familjedaghemmet ska vi alla  aktivt arbeta för att skapa trivsel bland barn och vuxna.

Ett grundfundament hos Dollans ska vara att Bry sig om”.

Denne som arbetar i familjedaghemmet ska alltid vara en god förebild, tilltala och bemöta barn och vuxna på ett respektfullt och trevligt sätt.

 

Dollans Familjedaghem står för:

 

*        A lla barn har samma rättigheter och lika värde.

 *        B arnens bästa sätts alltid i främsta rummet.

*        Vi anvä nder ett vårdat språk .

*          V isar hänsyn och lyssnar på varandra .

 

Definitioner

Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever definierar tre områden av diskriminering och kränkande behandling:

*          Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

*          sexuell läggning och funktionshinder

*          Annan kränkande behandling som t.ex. mobbning

 ·          * för negativa handlingar från en eller flera personer

*         Repressalier

 

Kränkningar kan vara:

·         Fysiska t ex att bli utsatt för slag och knuffar

·         Verbala t ex att bli hotad eller retad med fula ord

·         Psykosociala t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning

           
Exempel på konsekvenser för den enskilde

            * Fysisk och psykisk ohälsa
            *Minskad självkänsla
            *Socila isolering
            *Lägre prestation
            *Depression


Konflikthandtering

            *Lyssna och försöka att förstå
            *Uppträd hyfsad och visa hänsyn
            *Hitta gemensamma alternativa lösningar